Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, tj. Korzystasz z serwisu internetowego www.nuctech.pl („Strona Internetowa”);
 • jesteś Kontrahentem, tj. jesteś zainteresowany naszymi produktami, a w szczególności kupujesz nasze produkty, lub jeżeli dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, jak również w przypadku, gdy reprezentujesz taki podmiot lub działasz z jego ramienia;
 • jesteś Kandydatem do pracy, tj. jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych jest:

Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
e-mail: rodo.pl@nuctech.com
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie, pod adresem-mail lub z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo.pl@nuctech.com

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje podawane przez Państwa w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies, a także Twoja nazwa użytkownika (login).

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje zapisywane w trakcie nawiązywania z nami kontaktu, w tym wypełniania formularza, składania przez Ciebie zamówień, informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ich realizacji. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko pracy, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w przekazywanych nam wiadomościach a dotyczące zamówień czy umów, jak również inne dane kontaktowe oraz dane przekazywane w związku z realizacją zamówienia lub umowy.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazywane nam w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, spotkań, wymiany e-maili. . Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, pozostałe dane identyfikujące, dane kontaktowe oraz informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu organizacji szkolenia on-line w ramach wykonania zawartej umowy, jeżeli bierzesz w nim udział (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie rozliczeń podatkowych oraz przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.


Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celach związanych z prowadzoną rekrutacją oraz w celu uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę) (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków jako pracodawcy, w zakresie zbierania danych, oraz Twoich uprawnień, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z administrowaniem procesami rekrutacji, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

5. Komu udostępniamy Twoje dane

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. procesorom);
 3. podmiotom z Grupy Nuctech, tj. spółce Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

Administrator należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Nuctech Company Limited z siedzibą w Shuangqinglu, Haidian District, Beijing PRC. W związku z tym Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do państwa wobec którego Komisja Europejska UE nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Współpraca z tym podmiotem i przekazywanie danych osobowych odbywają się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową oraz związanych z odbyciem szkolenia.

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli posiadamy zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres ich przydatności do realizacji tego celu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, przechowujemy Twoje dane najdłużej do chwili, gdy ją wycofasz.

7. Jakie prawa Ci przysługują

 

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail rodo.pl@nuctech.com  lub z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem email rodo.pl@nuctech.com

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

 

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Kontrahentem i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub z którego ramienia działasz, lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).