Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które Państwo mają, jeśli chodzi o Państwa dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Państwa jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Państwa danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteście Państwo Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, tj. Korzystają Państwo z serwisu internetowego www.nuctechwarsaw.com („Strona Internetowa”);
 • jesteście Państwo Klientem, tj. jesteście Państwo zainteresowani naszymi produktami, a w szczególności kupujecie nasze produkty;
 • jesteście Państwo Przedstawicielem Klienta, tj. Reprezentują Państwo Klienta;
 • jesteście Państwo Usługodawcą, tj. dostarczają nam Państwo jakiekolwiek produkty lub usługi;
 • jesteście Państwo Przedstawicielem Usługodawcy, tj. reprezentują Państwo podmiot dostarczający nam produkty lub usługi;
 • jesteście Państwo Kandydatem do pracy, tj. jesteście Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych jest:

Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
e-mail: rodo.pl@nuctech.com
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail lub z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: nuchtech.iod@discretia.pl

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

 

Jeżeli jesteście Państwo Użytkownikiem naszej Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje podawane przez Państwa w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies, a także Państwa nazwa użytkownika (login).

 

Jeżeli jesteście Państwo Klientem lub Przedstawicielem Klienta zbieramy informacje zapisywane w trakcie nawiązywania z nami kontaktu, w tym wypełniania formularza, składania przez Państwo zamówień, ich realizacji. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w przekazywanych nam wiadomościach a dotyczące zamówień.

 

Jeżeli jesteście Państwo Usługodawcą zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Państwa dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Państwa dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

 

Jeżeli jesteście Państwo Przedstawicielem Usługodawcy zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Państwa dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Państwa imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który Państwo reprezentujecie. Państwa dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który Państwo reprezentują zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

 

Jeżeli jesteście Państwo Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazywane nam w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, spotkań, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Państwa imię, nazwisko, pozostałe dane identyfikujące, dane kontaktowe oraz informacje o Państwa wykształceniu i doświadczeniu.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

 

Jeżeli jesteście Państwo Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przetwarzamy Państwa dane:

 • w celu organizacji szkolenia on-line w ramach wykonania zawartej umowy, jeżeli bierzecie Państwo w nim udział (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

 

Jeżeli jesteście Państwo Klientem lub Usługodawcą, przetwarzamy Państwa dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie rozliczeń podatkowych oraz przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

 

Jeżeli jesteście Państwo Przedstawicielem Klienta lub Usługodawcy, przetwarzamy Państwa dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.


Jeżeli jesteście Państwo Kandydatem do pracy, przetwarzamy Państwa dane:

 • w celach związanych z prowadzoną rekrutacją oraz w celu uwzględnienia Państwa kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyraą Państwo na to dodatkową zgodę) (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków jako pracodawcy, w zakresie zbierania danych, oraz Państwa uprawnień, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z administrowaniem procesami rekrutacji, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

5. Komu udostępniamy Państwa dane

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Państwa dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. procesorom);
 3. podmiotom z Grupy Nuctech, tj. spółce Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

Administrator należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie, w Chinach. W związku z tym Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Współpraca z tym podmiotem i przekazywanie danych osobowych odbywają się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

W każdym wypadku udostępnienia Państwa danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane

 

Jeżeli jesteście Państwo Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową oraz związanych z odbyciem szkolenia.

 

Jeżeli jesteście Państwo Klientem, Usługodawcą lub Przedstawicielem Klienta lub Usługodawcy, przechowujemy Państwa dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Państwa dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

 

Jeżeli jesteście Państwo Kandydatem do pracy, przechowujemy Państwa dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli posiadamy zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, twoje dane będą przechowywane przez okres ich przydatności do realizacji tego celu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, przechowujemy Państwa dane najdłużej do chwili, gdy ją Państwo wycofacie.

7. Jakie prawa Państwu przysługują

 

Korzystając z przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. mogą Państwo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Państwa dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofali Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wnieśli Pańśtwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 7. mogą Państwo też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail rodo.pl@nuctech.com

W każdym przypadku, w którym uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Państwa

 

Podanie Państwa danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale warto pamiętać, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Państwem lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteście Państwo Przedstawicielem Klienta lub Usługodawcy i sami nie podajecie nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który Państwo reprezentują lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).