Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, tj. Korzystasz z serwisu internetowego www.nuctech.pl („Strona Internetowa”);
 • jesteś Kontrahentem, tj. jesteś zainteresowany naszymi produktami, a w szczególności kupujesz nasze produkty, lub jeżeli dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi, jak również w przypadku, gdy reprezentujesz taki podmiot lub działasz z jego ramienia;
 • jesteś przedstawicielem klienta, tj. reprezentujesz klienta;
 • jesteś usługodawcą, tj. dostarczasz nam produkty lub usługi;
 • jesteś przedstawicielem usługodawcy, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi;
 • jesteś Kandydatem do pracy, tj. jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679, "RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych jest:

Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
e-mail: rodo.pl@nuctech.com
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail lub z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo.pl@nuctech.com.

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

 

Jeżeli jesteś użytkownikiem naszej strony internetowej, zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania ze strony internetowej.

Są to w szczególności informacje podawane w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies, a także Twoja nazwa użytkownika (login).

 

Jeżeli jesteś kontrahentem, reprezentantem kontrahenta, zbieramy informacje zapisywane w trakcie nawiązywania z nami kontaktu, w tym wypełniania formularza, składania przez Ciebie zamówień, informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, spotkań i wymiany e-maili w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 

Jeżeli jesteś usługodawcą, zbieramy informacje, przekazane nam w przesłanych dokumentach, podczas rozmów, spotkań, wymiany maili, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer statystyczny (REGON), numer rachunku bankowego.

Twoje dane mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych

 

Jeśli jesteś przedstawicielem usługodawcy, zbieramy informacje, które przekazujesz nam w przesłanych dokumentach, podczas rozmów, spotkań, podczas wymiany maili.

Mogą to być w szczególności: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące  reprezentowanego podmiotu.

Twoje dane może nam przekazać także podmiot, który reprezentujesz, zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje przekazywane nam w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przekazywane nam w trakcie rozmów, spotkań, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, pozostałe dane identyfikujące, dane kontaktowe oraz informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie zgody w celu skorzystania z narzędzi analitycznych (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 • w celu organizacji szkolenia on-line w ramach wykonania zawartej umowy, jeżeli bierzesz w nim udział (art. 6 ust.1 lit. f RODO);

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Usługodawcą, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie rozliczeń podatkowych oraz przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.


Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celach związanych z prowadzoną rekrutacją oraz w celu uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę) (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków jako pracodawcy, w zakresie zbierania danych, oraz Twoich uprawnień, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z administrowaniem procesami rekrutacji, a także w ramach współpracy z podmiotami z Grupy Nuctech, tj. ze spółką Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

5. Komu udostępniamy Twoje dane

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;                                                                                   

   

 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. procesorom);

 3. podmiotom z Grupy Nuctech, tj. spółce Nuctech Company Limited z siedzibą w Pekinie.

Administrator należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Nuctech Company Limited z siedzibą w Shuangqinglu, Haidian District, Beijing PRC. W związku z tym Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym do państwa, wobec którego Komisja Europejska UE nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Współpraca z tym podmiotem i przekazywanie danych osobowych odbywają się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

 

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Uczestnikiem szkoleń on-line, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową oraz związanych z odbyciem szkolenia.

 

Jeżeli jesteś klientem, usługodawcą lub przedstawicielem klienta lub usługodawcy,  przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji zawartej umowy zawartej. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli posiadamy zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres ich przydatności do realizacji tego celu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, przechowujemy Twoje dane najdłużej do chwili, gdy ją wycofasz.

7. Jakie prawa Ci przysługują

 

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili gdy ją wycofasz;
 2. możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonych prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail rodo.pl@nuctech.com lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rodo.pl@nuctech.com.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

 

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś kontrahentem, przedstawicielem klienta lub usługodawcy i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub z którego ramienia działasz, lub które zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).

Polityka plików cookies
Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o.

Niniejsza polityka dotyczy plików cookie wykorzystywanych przez Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://nuctech.pl/(„Strona Internetowa”). 

 

1. Pliki cookie 

 

Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych (komputera, laptopa, tabletu, telefonu), przesyłane przez Stronę Internetową podczas korzystania z niej. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej Stronę Internetową.  

Dane są zbierane w sposób automatyczny i obejmują w przeważające mierze:  

 • dane statystyczne,  
 • adres IP; 
 • inne numery identyfikacyjne urządzeń; 
 • dane dotyczące sesji; 
 • dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej. 

 

2. Pliki cookies stosowane przez Nuctech

 

Nuctech stosuje na Stronie Internetowej dwa rodzaje plików cookies - „sesyjne” oraz „stałe”.  

Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które zostają usunięte wraz z wyłączeniem oprogramowania służącego do korzystania ze Strony Internetowej.  

Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika przeglądarki lub do czasu wygaśnięcia, określonego w parametrach funkcyjnych plików cookie. 

Ponadto, biorąc pod uwagę cel stosowania przez serwis plików cookie, możemy je podzielić na: 

 • niezbędne (essential):  przyczyniają się do użyteczności Strony Internetowej poprzez umożliwianie działania podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów Strony Internetowej; Strona Internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików; 
 • preferencyjne/funkcjonalne:  umożliwiają Stronie Internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region. Funkcjonalne pliki cookies pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Strony Internetowej na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i innych funkcji stron trzecich; 
 • statystyczne/analityczne:  analityczne pliki cookies są wykorzystywane do zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję ze Stroną Internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczyć informacji na temat metryki liczby odwiedzających, źródła ruchu itp.; 

 

3. Cel wykorzystywania plików cookies przez Nuctech 

 

Głównym celem plików cookie jest zapewnienie ciągłości korzystania ze Strony Internetowej oraz dostosowanie zawartości Strony Internetowej do preferencji osoby jej odwiedzającej. Nuctech wykorzystuje także pliki cookies dla własnych potrzeb takich jak zbieranie statystyk pozwalających na ulepszanie funkcjonalności Strony Internetowej.  

 

4. Podstawy prawne przetwarzania plików cookie oraz czas ich przechowywania 

 

Nuctech przetwarza dane osobowe zawarte w niezbędnych (essential) pliki cookie (konieczne oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Nuctech przetwarzani statystyczne pliki cookie (umożliwiają tworzenie statystyk, które pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez ich analizę ulepszyć i rozwijać funkcjonalności Strony Internetowej) na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 

5. Zarządzanie plikami cookie 

 

Przed wejściem na Stronę Internetową każda osoba może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies za pośrednictwem cookie banneru (pop-up), w ramach którego osoba może wybrać, na które z plików cookies udziela zgody.  

Niezbędne pliki cookies są zapisywane automatycznie, ponieważ ich brak może negatywnie wpływać na wyświetlanie Strony Internetowej lub jej funkcjonalności. 

W każdej chwili zgoda może zostać wycofana poprzez funkcjonalność dostępną na Stronie Internetowej lub poprzez kontakt z Nuctech.

W każdej chwili osoba odwiedzająca Stronę Internetową może również usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.