RODO

Informacja dla kontrahentów i ich przedstawicieli dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku zawarcia stosownych umów, nawiązały ze spółką Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. (dalej „Spółka”) relację biznesową lub prawną, stając się kontrahentem Spółki (klientem, dostawcą, usługodawcą).

Niniejsza informacja skierowana jest również do osób fizycznych działających w imieniu kontrahentów pozostających w relacjach biznesowych lub prawnych ze Spółką, w tym do przedstawicieli osób prawnych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Spółka informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administrator

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nuctech Warsaw Company Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa;
 • numer telefonu: 22 659 15 45
 • adres email: rodo.pl@nuctech.com

2. Inspektor Ochrony Danych

 

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe:

 • dane kontaktowe Spółki wskazane powyżej;
 • adres email: nuctech.iod@discretia.pl

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy zawartej odpowiednio przez klienta, użytkownika, poręczyciela ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, związanych z prowadzoną przez nią działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałanie nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, m.in.: marketing produktów i usług Spółki, zarządzanie relacjami, bieżąca korespondencja monitorowanie i poprawa jakości usług świadczonych przez Spółkę, ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń, przeciwdziałanie nadużyciom, obowiązki raportowe i sprawozdawcze Spółki (wewnętrzne i zewnętrzne), a także realizacja innych uzasadnionych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Spółka (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 3 powyżej, Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, policja, sądy;
 • podmiotom powiązanym ze Spółką, w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych, jak również w przypadku realizacji innych prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych tej grupy;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. dostawcom usług informatycznych, archiwizacyjnych, kurierskich, prawnych, windykacyjnych.

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

 

Spółka należy do grupy kapitałowej Nuctech, w skład której wchodzą spółki zlokalizowane na całym świecie, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), i w której wiodącą rolę odgrywa spółka zlokalizowana w Hong Kongu – Nuctech Hong Kong Company Limited.

 

W uzasadnionych przypadkach, tj. w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych Spółki lub grupy kapitałowej Nuctech, a także w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Spółkę usługodawcy z państwa trzeciego, Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać transferowi do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG), w tym do państwa, wobec którego Komisja Europejska UE nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych.

 

Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenia transferu danych poza obszar EOG, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne (np. standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską). Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Spółki kopii tych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia.

6. Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania.

 

W szczególności, w zakresie realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana ze Spółką, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych (w zakresie określonym w punkcie 3 powyżej).

 

W przypadkach, gdy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Spółkę celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadkach wskazanych w RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie be wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Obowiązek podania danych osobowych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim jest Pani/Pan stroną umowy jest warunkiem zawarcia umowy ze Spółką i jej realizacji. Jest ono niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

W zakresie, w jakim jest Pani/Pan pracownikiem lub przedstawicielem kontrahenta Spółki podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Spółce kontakt z Panią/Panem jako osobą kontaktową, a co za tym idzie z kontrahentem Spółki, uniemożliwiając realizację uzasadnionego interesu administratora danych związanego z wykonaniem umowy zawartej z tym kontrahentem m.in. w zakresie prowadzenia korespondencji i utrzymania bieżącego kontaktu.

9. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 lub 2 powyżej.